Дадоха на прокурор СУ за източени милиони

Трябва да прочетете

Сметната палата разсекрети тайни досега извлечения от свои доклади, съдържащи информация, заради която проверяваните държавни или общински структури са били дадени на прокуратурата. 16-те извлечения бяха публикувани вчера. Това е станало възможно, след като прокуратурата е уведомила Палатата, че отказва да образува досъдебно производство или прекратява съществуващото.

Подобно огласяване се прави за първи път от години, защото за първи път от години има обратна връзка за статуса на наказателните производства – уточняват за медиите от СП. Оттам уверяват, че ще периодично ще преглеждат всички доклади, за които е постъпила информация от прокуратурата за предприетите действия, и ще оповестяват скритата първоначално информация, ако има основания за това.

Сметната палата няма право по закон да огласява информация при наличие на данни за престъпление. Вместо това е длъжна да изпрати материалите в прокуратурата.

Едно от 13-те извлечения касае Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и финансовия одит на годишния му финансов отчет за 2018 г. Той е публикуван през есента на 2019 г. В продължение на близо четири години от него е скрита частта, която разкрива, че за платени над 1,6 млн. лева не са били предоставени нито документи, нито информацияот най-старото ни държавно висше училище на одиторите.

Ето какво гласи дословно публикуваното вчера извлечение:

1. За 7 контрагента, формиращи крайно дебитно салдо по сметка „Задължения към доставчици в страната“, общо в размер на 308 597 лв. не е представена информация или документи.

2. За актив с наименование „Климатична система“ и инвентарен №1, осчетоводен по сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване“ и включен в амортизационния план с отчетна стойност 258 670 лв. и начислена отрицателна амортизация в размер на 19 434 лв. не е представена информация или документи.

  1. За сключени в предходни отчетни периоди 33 договора, действащи към 31.12.2018 г., с крайно дебитно салдо по сметка „Поети ангажименти за разход и наличности“ общо в размер на 458 573 лв., не са предоставени документи и информация за извършени плащания и начислени задължения преди 01.01.2018 г.

4. За 39 аналитични партиди по сметка 9200 „Поети ангажименти за разход и наличности“ с крайно дебитно салдо общо в размер на 582 814 лв. не са предоставени документи и информация.

Одитният екип не беше в състояние да получи достатъчни и уместни одитни доказателства относно балансовата стойност на активите и пасивите към 31.12.2018 г., поради наличие на съществени ограничения в одита, тъй като ръководството не предостави първични и вторични счетоводни документи и/или други документи, се казва в засекретения до вчера текст от доклада.

Констатациите са били изпратени до МОН и СУ, а тези които касаят прокуратурата – до нея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последни новини